2021

Rapport 2021:4
Arkeologisk förundersökning och undersökning
Östergötlands län, Östergötland, Linköpings stad och kommun, kvarteret Glasskärvan 1, L2008:863, L2008:526, L2008:865 och L2008:2467
Maria Petersson och Peter Zetterlund

I kvarteret Glasskärvan undersöktes delar av en gård från förromersk och romersk järnålder. Här fanns lämningar efter en möjlig enskeppig byggnad, tolkad som en uthusbyggnad samt en hägnad som anslutit till huset. Fossila odlingslämningar; lager och röjningsrösen undersöktes också. En äldsta möjlig datering av odling ligger i yngre bronsålder, men mera sannolikt tillhör även dessa lämningar äldre järnålder, samt senare perioder.