2016

Rapport 2016:83. Arkeologisk undersökning. Uppsala län, Uppland, Uppsala kommun, Stavby socken, Stavby-Husby 1:1,
Stavby 34:1 och Stavby 235.

Katarina Appelgren

Med anledning av anläggande av ny lokalväg i samband med breddning av väg 288, sträckan Hov–Alunda, har en arkeologisk undersökning gjorts 2014 av del av gravfältet Stavby 34:1 och ett kulturlager Stavby 235. Gravfältet bestod enligt FMIS av cirka 55 gravar varav en skeppssättning, 11 högar och 43 runda stensättningar, där sammansättningen
av gravtyper antyder en datering till den yngre järnåldern. Vid förundersökningen påträffades en tidigare okänd grav med brända ben som 14C-daterades till äldre romersk järnålder och det fanns en misstanke om att överlagringar inom gravfältet kunde förekomma.

Vid undersökningen påträffades ytterligare en grav som ej var känd sedan tidigare och som 14C-daterades till förromersk järnålder. Både förundersökningen och undersökningen har kunnat visa att det här också finns äldre gravar inom Stavby 34:1 än vad som tidigare varit känt. Ingen av dem var synliga ovan mark före undersökning. Överlagringar tycks ha skett under den äldre järnåldern, men huruvida det yngre och synliga gravskedet också överlagrar gravar är inte känt. Kulturlagret, Stavby 235, visade sig vara helt sönderplöjt och inget ytterligare av antikvariskt värde påträffades i dess närhet.