2020

Rapport 2020:101
Arkeologisk undersökning
Stockholms län, Uppland, Sollentuna kommun, Sollentuna socken, fastighet Tornfalken 13, fornlämning L2015:4688 (Sollentuna 37:1)
Dnr 513-00840-2019
Katarina Appelgren och Louise Evanni

Arkeologerna vid Statens historiska museer utförde under hösten 2019 en arkeologisk undersökning av delar av ett gravfält inom fastigheten Tornfalken i Sollentuna socken, Uppland. Då undersöktes sammanlagt en treudd, fem stensättningar och en stenkrets. Samtliga, utom stenkretsen, innehöll brandlager med brända ben och föremål. Dessa bestod bland annat av pärlor, kammar, en fibula, ett ovalspänne, en amulettring och ett viktlod. Gravarna kunde dateras till vendeltid–tidig vikingatid.