2021

Rapport 2021:27
Arkeologisk undersökning
Västra Götalands län, Bohuslän, Kungälvs kommun, Ytterby socken, fastighet Kastellegården 1:52, fornlämning L1959:3432, L2019:1100 och L2019:688
Pia Claesson, Jessica Andersson och Glenn Johansson

Arkeologerna undersökte hösten år 2018 ett gravfält, ett grav- och boplatsområde
och en boplats i Ytterby socken i Västra Götaland. Gravfältet låg
på en ås som sluttade svagt ner mot en våtmark. På åsen undersöktes och
dokumenterades över hundra anläggningar. Sexton av dessa var brandgravar.
En del brandgravar påträffades i stensättningar medan andra verkade sakna
gravmarkering. Gravfältet har använts från äldre bronsålder till mellersta
järnålder, men som mest intensivt brukades gravfältet under århundradena
runt Kristi födelse.

Grav- och boplatsområdet låg strax öster om gravfältet. På ett mindre
bergsparti, som delvis omgärdades av åkermark, låg en stensättning. I den
omgivande åkermarken dokumenterades ett trettiotal anläggningar bestående
av kokgropar, härdar, stolphål, gropar, ett röjningsröse och en recent grop.
Stensättningen har daterats till bronsålder och järnålder.

Inom boplatsen dokumenterades ett tiotal anläggningar bestående av
stolphål, gropar, en härd och kulturlager. Boplatsen har varit i bruk under
bronsålder och järnålder.