2021

Rapport 2021:90
Arkeologisk undersökning
Kalmar län, Småland, Kalmar kommun, Hagby socken och kyrka, fornlämning Hagby 147 och 148
Rikard Hedvall med bidrag av Caroline Arcini

Hagby kyrka ligger cirka 2,5 mil sydväst om Kalmar. Den är en av de åtta mer eller mindre bevarade medeltida rundkyrkorna i landet. Kyrkan är också en av de bäst bevarade rundkyrkorna i Norden.

I samband med att kyrkan skulle renoveras, byggas om och saneras efter ett hussvamp- och mögelangrepp, uppkom frågor om det därmed även skulle genomföras en arkeologisk undersökning. Kyrkan undersöktes arkeologiskt 1965–1967 av Iwar Anderson på Riksantikvarieämbetet. Men någon undersökningsrapport skrevs inte.
Det var därmed inte möjligt för Länsstyrelsen att fatta beslut om det behövdes ytterligare undersökning inför den planerade saneringen och renoveringen. Södermöres kyrkliga samfällighet gav Rikard Hedvall i uppdrag att försöka sammanställa resultaten från undersökningen, för att möjliggöra att Länsstyrelsen skulle kunna fatta beslut i ärendet. Sammanställningen gjordes utifrån de dagboksanteckningar, ritningar och fotografier som fanns tillgängliga.

Vid genomgången konstaterades att det inte gick att fastställa om det fanns några äldre lämningar kvar eller om allt hade grävts bort. Därför kom en antikvarisk kontroll, och senare en förundersökning, till stånd

Undersökningarna visade att det fanns betydande lämningar kvar inne i kyrkan, som inte hade berörts eller undersökts i sin helhet vid 1960-talets undersökning. Därmed kunde Länsstyrelsen fatta beslut om en fortsatt arkeologisk undersökning, som genomfördes under oktober och november 2014, eftersom lämningarna behövde avlägsnas inför anläggandet av de nya golven. Väggbänken i rundhuset och de engagerade kolonner, som finns utmed rundhusväggen, kom däremot att bevaras. Förutom byggnadslämningarna i rummen undersöktes också samtliga gravar i de berörda kyrkorummen.

En kompletterande förundersökning genomfördes våren 2015, då gravar i ett område av kyrkogården, direkt väster om vapenhuset, undersöktes inför uppförandet av en toalettbyggnad. På uppdrag av samfälligheten genomfördes också en dendrokronologisk undersökning av rundhusets och korets takstolar vintern 2019–20.