2017

Rapport 2017:116. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Uppsala län, Uppland, Uppsala kommun, Funbo socken, Funbo-Bärby 10:5 och Ärnevi 1:28, Funbo 228, 257, 281, 286, 287, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321 och Funbo 322.
Niclas Björck

En arkeologisk utredning vid Gunsta i Funbo socken, Uppland har gjorts. Området ligger på nivåer som under stenålder utgjorde en skärgårdsmiljö. De sedan tidigare kända fornlämningarna i närområdet hör dock främst till brons- och järnålder. Vid utredningen framkom synliga lämningar såsom gränsmärken, lägenhetsbebyggelse och stensträngar men även ovan mark ej synliga lämningar i form av härdar. Vid utredningen har 25 objekt undersökts och resultatet är att 11 fornlämningar och även en övrig kulturhistorisk lämning konstaterats. Mest rikligt förekommande är stensträngar och i flera fall rör det sig om flera stensträngar som rumsligt låg så nära varandra att de kunde föras till samma objekt.