2024

Rapport 2024:33
Arkeologisk förundersökning 2023
Skåne län, Skåne, Lunds kommun, Genarps socken, fastighet Genarp 9:12 m.fl ., fornlämning L2022:3186 och L2022:3187
Nathalie Hyll

Under ett par veckor våren 2023 genomfördes en arkeologisk förundersökning i västra utkanten av Genarp, cirka två mil öster om Malmö i Skåne. Orsaken till undersökningen var en planerad utbyggnad för bostäder. Två fornlämningar, som påträffades vid den arkeologiska utredningen, berördes.

De hade preliminärt bedömts som boplatslämningar från järnåldern och bestod av stolphål, härdar, gropar och ett kulturlager. Lämningarna låg dels på en topografisk höjdrygg, nordväst-sydostligt orienterad (L2022:3186), dels i anslutning till en äldre bäckfåra (L2022:3187). Avståndet dem emellan var cirka 50 meter.

De påträffade lämningarna bestod huvudsakligen av stolphål, härdar, och gropar. Ett par av groparna utmärkte sig; en som en arbetsgrop med en ugn och en som en potentiell grav med en stenpackning och en deponerad keramikkopp.
Fyndmaterialet var sparsamt och bestod av främst keramik och bränd lera. De undersökta lämningarna vid Genarp har daterats till äldre järnålder och kan ha fungerat som en lokal samlingsplats med sociala och rituella funktioner.