2021

Rapport 2021:68
Arkeologisk undersökning
Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Varbergs socken, fastighet Getakärr 6:24 och 6:25, fornlämning L1996:7629 (Varberg 143)
Johannes Nieminen

Sensommaren 2019 gjordes en arkeologisk undersökning av fornlämning L1996:7629/Varberg 143 inför utbyggnaden av en järnvägstunnel och dubbelspårig järnväg i Varbergs kommun, Halland. Vid undersökningen hittades ett drygt tiotal härdar som via 14C-analyser daterades till förromersk järnålder. Härdarna var anlagda i två rader och bestod blanda annat av härdgropar och rektangulära härdar.