2021

Rapport 2021:13
Arkeologisk utredning, etapp 2
Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Tölö socken, fastighet Hede S:1, 5:7 och Voxlöv 5:3 m.f .
Gisela Ängeby och Christina Rosén

Med anledning av att Kungsbacka kommun planerar för en ny trafikled i nordöstra utkanten av Kungsbacka stad har Arkeologerna, Statens historiska museer utfört en arkeologisk utredning. I sökschakten dokumenterades förhistoriska lämningar i form av gropar, härdar och enstaka stolphål. Lämningarna representerar inte traditionella boplatsspår i mening av en plats där människor bott, utan pekar snarare på extensiva aktiviteter, såsom betesdrift och jakt, inom ett resursområde.