2020

Rapport 2020:98. Arkeologisk förundersökning, 2020. Skåne, Vellinge kommun, Rängs socken, fastighet Höllviken 23:7, del av fornlämning L1989:5743 (Räng 4:2)
Tyra Ericson

En kompletterande arkeologisk förundersökning har utförts inom delar av fastigheten Höllviken 23:7 i östra utkanten av Höllvikens samhälle. Förundersökningen avsåg den norra delen av den tidigare kända boplatsen Räng 4:2. I fyra schakt om sammanlagt 508 kvadratmeter påträffades 19 anläggningar i form av gropar, härdar/härdgropar och stolphål. Lämningarna har 14C-daterats till bronsålderns period IV. Fynden består av små mängder slagen flinta. Inga fortsatta antikvariska insatser bedöms nödvändiga inom undersökningsområdet.