2020

Rapport 2020:15. Arkeologisk förundersökning. Västmanlands län, Västmanland, Västerås kommun, Dingtuna socken, Västerås 2:38, 2:52 och Dingtuna-Olsta 3:1, fornlämning L2002:3762
Maria Lingström

Hösten 2019 utförde Arkeologerna, Statens historiska museer, en förundersökning av en förhistorisk boplats, L2002:3762 (tidigare Västerås 865:1) i Västerås stads sydvästra utkant.

Vid undersökningen framkom fler än 200 anläggningar, däribland ett stolphus som överlagrade en brunn. Mer än hälften av anläggningarna utgjordes av stolphål. Därutöver fanns härdar, gropar och kulturlager.

Åtta brunnar och ett fundament till en kavelbro tilldrog sig särskilt intresse. Samtliga 14C-daterade anläggningar har visat sig tillhöra äldre järnålder. Systematisk metalldetektering visar dock att även aktiviteter med koppling till yngre järnålder har förekommit inom området. Undersökningen visar att såväl centrala som mer perifera delar av gårdar förekommer inom området.