2019

Rapport 2019:32. Arkeologisk undersökning. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Värö socken, Sunnvära 8:2 och 8:3, Värö 369, Värö 371 och Värö 372
Jessica Andersson

Under våren 2017 genomförde Arkeologerna en undersökning av de närbelägna fornlämningarna Värö 369, Värö 371 och Värö 372 i Sunnvära i Hallands län. Undersökningen resulterade i ett stort antal kokgropar från bronsålder huvudsakligen samlade i två koncentrationer kring ett våtmarksområde. Därutöver dokumenterades ett treskeppigt långhus från järnålder och lämningar från historisk tid.