2023

Arkeologisk förundersökning
Södermanlands län, Södermanland, Katrineholms kommun, Julita och Floda socknar, fastigheterna Bie 1:2, Bie 2:92, Fågelsta 2:1, Leby 12:3 och Torsbo 1:7, fornlämning L1982:8025, L1982:8032 och L1982:8440 m.fl .
Magnus Lindberg

På senhösten 2021 och under våren och sommaren 2022 utförde Arkeologerna, Statens historiska museer, en arkeologisk förundersökning på sex platser längs med riksväg 56.

Lämningarna bestod av två kolningsgropar samt sex resmilor. Kolningsgroparna tillhörde en äldre medeltida fas medan de övriga resmilorna alla kan sättas i samband med Julita styckebruk som var i drift mellan åren 1627–1663. Bredvid en av kolbottnarna framkom även ett kolhus.

Fyndmaterialet var mindre än förväntat och kunde inte med säkerhet relateras till kolningsepoken. På två av platserna påträffades det fyra oxskor varav en från vardera lokal 14C-analyserades. Äldre källor omnämner att det skedde oxdrivningar till Julita gods under 1700-talet och att det var en viktig inkomstkälla för ägarna. Efter att oxarna fått beta på markerna under sommaren drevs de därefter till Stockholm för försäljning. Troligen tillhör de påträffade oxskorna denna fas.