2015

Rapport 2015:3. Arkeologisk utredning etapp 1. Kalmar län, Västerviks kommun, Gladhammar socken, inom fastigheten Lunden 1:6 m.fl.
Annika Helander

Trafikverket planerar för ombyggnation av väg E22 utmed sträckan Gladhammar–Verkebäck, ungefär en mil sydväst om Västervik. Det aktuella området har tidigare ingått i en särskild utredning, etapp 1, då Vägverket planerade för ny vägsträckning av E22 mellan Gladhammar och Almvik. Utredningen är 20 år gammal och det finns behov av kompletteringar.
Syftet med en kompletterande utredning är att med utgångspunkt i den tidigare utredningen, samt FMIS, konstatera vilka lämningar som utgör fornlämningar och därmed skyddas. Den nu utförda arkeologiska utredningen, etapp 1, har inneburit en del förändringar i fornlämningsstatus inom utredningsområdets 13 registrerade lämningar. En del av de tidigare antikvariska bedömningarna har reviderats vilket bland annat resulterat i att två lämningar med tidigare status som ”bevakningsobjekt” har utgått, medan ett ”bevakningsobjekt” och en ”övrig kulturhistorisk lämning” har övergått till att utgöra fornlämning.