2018

Rapport 2018:5. Arkeologisk förundersökning. Skåne, Burlöv kommun, Burlöv socken, Kronetorp 1:1, fornlämningar Burlöv 55:1, 88:1 och 115
Magnus Andersson

Kronetorp Park Projekt AB håller på att upprätta en detaljplan för byggnation inom rubricerat område. Denna har föregåtts av arkeologiska utredningar och förundersökningar. I det sammanhanget har ett stort antal bosättningsspår från järnåldern påträffats, med bland annat lämningar efter tre långhus, härdar och gropar. Hustypologin indikerar att platsen har varit bebodd, i olika skeden, såväl under äldre som yngre järnålder.