2019

Rapport 2019:47. Arkeologisk undersökning. Skåne län, Skåne, Lunds kommun, Lunds stad, fastighet Lilla Råby 18:38, fornlämning Lund 209
Anne Carlie och Alf Ericson med bidrag av Sofia Lindberg och Ola Magnell

Arkeologerna har undersökt delar av den gamla färdvägen Kungsbetet utanför Lund. Undersökningen föranleddes av att Trafkverket planerar en ombyggnad av trafkplats Lunds Södra på väg E22.

Vid undersökningen påträfades lämningar efter en landsväg, i form av en hålväg, med plats för två körfält där vagnar kunde mötas. I fyllningen till hålvägen hittades föremål som de resande, både människor och djur, har tappat. Det handlar om delar av utrustning till hästar och möjligen även vagnar såsom hästskor, hästskosöm, nitplatta och nitar, men också enkla bruksföremål och projektiler. I projektet gjordes också en agrarhistorisk landskapsanalys av Kungsbetet, med syftet att kartlägga färdvägens sträckning, ursprung och historiska bakgrund. Kungsbetet löpte mellan Lunds stad och Genarps kyrka, vid foten av Romeleåsen, en sträcka på cirka tjugo kilometer. I det äldre kartmaterialet framträder Kungsbetet som en cirka femtio meter bred fägata, d.v.s. mer än dubbla bredden av en vanlig motorväg.

Kungsbetet anlades sannolikt under äldre medeltid på kungligt initiativ, för att tillgodose stadsbornas kreatur med bete uppe på Romeleåsen. I slutet av 1600-talet, i takt med införandet av godsdrift på åsen under Häckeberga, började vägen att avvecklas och sträckningen läggas om för den nya tiden behov. Med dessa förändringar upphörde även kreatursdriften mellan Lund och Genarp.