2024

Arkeologisk förundersökning
Skåne län, Skåne, Lunds kommun, Lunds stad, Ladugårdsmarken 5:12, L2019:6840
Anna-Sara Noge

Arkeologerna, Statens historiska museer har gjort en arkeologisk förunder-sökning av fornlämning L2019:6840 inför Lunds kommuns planerade exploatering av ytan. Åtta förhistoriska anläggningar påträffades varav tre har kunnat daterats till tidigneolitikum och en till bronsålder period III–IV.