2022

Rapport 2022:68
Arkeologisk förundersökning och undersökning
Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Ledbergs socken, Lårbo 8:1, L2019:7530
Linus Hagberg med bidrag av Fredrik Molin

Under coronavåren 2020 utförde Arkeologerna vid Statens historiska museer en utökad förundersökning på fastigheten Lårbo 8:1. Inom en cirka 1000 kvadratmeter stor yta avtäcktes och undersöktes en väl sammanhållen och avgränsad tidigmesolitisk boplatsmiljö daterad till perioden 8000–7000 f.Kr.

Den tidigmesolitiska boplatsen inbegrep bland annat en välbevarad hyd-da med tillhörande golvlager innehållande fynd av bearbetad kvarts, flera flintspån, samt brända fiskben från torskfisk och gädda. Hyddan daterades till 8000 f.Kr. vilket gör den till en av de äldsta kända i Östergötland – och tolkas representera en säsongsboplats vid tiden etablerad inomskärs på stranden av Östersjön under dess Ancylusstadie.

Ett angränsande kluster av anläggningar föreslås också ursprungligen ha utgjort ytterligare en tidigmesolitisk hydda, dock 1000 år yngre och etablerad i övergången mot mellanmesolitikum cirka 7000 f.Kr. Utöver de tidigmesolitiska boplatsfaserna hyste området också enstaka lämningar från senmesolitikum (5200–4200 f.Kr.) och äldre bronsålder (1900–1100 f.Kr.).