2020

Rapport 2020:42. Arkeologisk undersökning. Östergötland, Mjölby kommun, Allhelgona socken, fornlämning L2009:7942, L2012:919 och L2009:8010
Annika Helander

Utsikt Bredband AB arbetar med bredband på landsbygden i Mjölby kommun. Arkeologerna, SHM, har genomfört schaktningsövervakning i samband med markarbeten inom, och i nära anslutning till, fornlämningar vid Lagmansberga. Inga fornlämningar kom att påverkas av arbetet och bredbandet kunde anläggas enligt planeringen.