2017

Rapport 2017:117. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Uppsala län, Uppland, Uppsala kommun, Almunge socken, fastigheterna Marma 4:11 och Löt 1:9, 1:17 samt 1:97, Almunge 520, 521, 522, 523 och 524.
Niclas Björck

Arkeologerna har genomfört en arkeologisk utredning vid Lärkstaden i Länna, Uppsala kommun. Vid utredningen framkom sammanlagt 12 objekt. Det rör sig om bebyggelselämningar, gränsmärken och boplatslägen. Vid schaktning och provgropsgrävning inom de åtta boplatslägena framkom vid ett av dessa anläggningar av förhistorisk karaktär. Bebyggelselämningar äldre än 1850 finns inom två av boplatslägena (objekt 3 och 6).

Bebyggelselämningarna och boplatsen är nu klassade som fornlämningar. Utöver detta har fyra gränsmärken, varav två inte står i befintlig gräns, registrerats. De två gränsmärkena som inte låg i befintlig gräns har klassats som övrig kulturhistorisk lämning.