2021

Rapport 2021:69
Arkeologisk undersökning
Skåne län, Vellinge kommun, Vellinge socken, fastighet Skanör 6:244, fornlämning L1989:5374
Adam Bolander med bidrag av Per Lagerås

Under januari och februari år 2021 utförde Arkeologerna, Statens historiska museer en arkeologisk undersökning genom schaktningsövervakning inom en del av Skanörs medeltida stadslager (L1989:5374). I samband därmed hittade arkeologerna flera så kallade lerbottnar – skålformade och flacka nedgrävningar som fodrats med lera. Vilken funktion lerbottnarna har fyllt är omtvistat, men otvivelaktigt är att de är kopplade till den omfattande handelsverksamhet på den så kallade Skånemarknaden, vilken med start under 1100-talet försåg stora delar av norra Europa med sill. Omsättningen var så pass omfattande att det blev ett incitament för blomstringen och framväxten av flera syd- och västskånska städer, däribland Skanör. Bakgrunden till sillens betydelse kan till del sökas i kyrkans strikta regler för fastan, vilka innebar att det under cirka 180 dagar om året inte var tillåtet att äta kött, medan fisk däremot ansågs vara en tillbörlig föda.