2017

Rapport 2017:125. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötlands län, Norrköpings kommun, Dagsbergs socken, Marby 6:4, Dagsberg 138:1, Dagsberg 150:1 och Dagsberg 151:1.
Katarina Sköld

Arkeologerna har utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i anslutning till Marby bytomt (RAÄ Dagsberg 138:1) och söder om en förhistorisk boplats och ett grenadjärstorp (RAÄ Dagsberg 150:1 och 151:1) inom del av fastigheten Marby 6:4, Dagsbergs socken, Norrköpings kommun (figur 1 och 2). Anledningen var att Norrköping Vatten och Avfall skulle utföra markarbeten i samband med förläggning av ny VA.  På grund av arbetsföretagets art kom fältarbetet att genomföras i samarbete och parallellt med entreprenörens arbete.
Schaktningsövervakning ägde rum den 5 september och den 25 oktober 2016 efter beslut från Länsstyrelsen (dnr 431-804-16). Inga arkeologiska lämningar berördes vid schaktningsövervakningen.