2020

Rapport 2020:88
Arkeologisk förundersökning och undersökning
Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun och stad, del av Tannefors 1:107 och Hackefors 5:1, L2011:2072, L2011:2071, L2011:2769,  L2008:7443, L2011:2450, L2008:7472, L2008:2403, L2008:2241, L2008:7502 och L2008:2324
Annika Helander och Peter Zetterlund

Rapporten Monumentbyggarna behandlar tre platser för torp, en skålgropslokal, två gravgrupper och en boplats som förundersöktes och undersöktes under sommaren 2019. Området ifråga ligger invid väg 35 i den södra änden av landningsbanan för Linköpings flygplats. Anledningen till borttagandet av fornlämningarna var att Saabs landningsbanan skall flyttas längre söder ut.

Torplämningarna och skålgropen dokumenterades inom ramen för förundersökningen, medan gravgrupperna och boplatsen undersöktes och dokumenterades vid de efterföljande arkeologiska undersökningarna.

Platserna för gravgrupperna var två större bergiga impediment söder om väg 35 invid Saabs landningsbana, i Linköping. Gravarna på det västliga impedimentet utgjordes av tre fyrsidiga stensättningar, en sidoblocksgrav och tre brandgravar. I åkermarken i anslutning till gravarna fanns en boplats med ett treskeppigt långhus, gårdstun, avfallsgropar och en stensträng. Lämningarna har daterats till perioden yngre bronsålder till romersk järnålder. Trehundra meter åt sydöst, på det östliga impedimentet, fanns två rundade stensättningar med tre brandgravar. I anslutning till gravarna fanns två stensträngar. Dessa anläggningar är från förromersk järnålder till folkvandringstid.