2017

Rapport 2017:79. Arkeologisk förundersökning 2010, Skåne, Lunds kommun, Norra Nöbbelövs socken, fastighet Nöbbelöv 1:2, fornlämning Nöbbelöv 24 och 31. Författare: Mats Anglert

Förundersökningens syfte var att klargöra kontexten kring den medeltida myntskatt som hittades 2008 inom Norra Nöbbelövs bytomt. Totalt har mer än 10 000 mynt samlats in och skatten kan dateras till den senare delen av 1200-talet. Utifrån det äldsta kartmaterialet från början av 1800-talet har platsen för myntdepån legat inom byggnaderna till gård nr 9 i byn. Förundersökningen inom gård nr 9 visade på ett antal stolpbyggda hus från omkring 1100 eller strax före. Senare kulturlager var avröjda eller sönderplöjda.