2015

Rapport 2015:51. Särskild arkeologisk undersökning. Särskild undersökning i samband med planerad utbyggnad av Sydvästlänken. Småland
Jönköpings län, Värnamo kommun, Fryele socken, Mjöhult 2:3 och 2:4 RAÄ 221.
Tom Carlsson

I samband med att Svenska Kraftnät planerade utbyggnad av Sydvästlänken undersöktes under våren 2013 en stenåldersboplats nära Mjöhult i Fryele socken. På platsen påträffades ett hundratals fynd av kvarts och flinta. Boplatsen tolkas vara från mesolitikum. I området finns ett stort antal odlingsrösen och vid den arkeologiska undersökningen påträffades gropar, härdar och kolningsgropar med 14C-dateringar från vikingatid fram till 1700–1800-tal. Sammantaget visar resultaten från undersökningen på hur området återkommande använts under mycket lång tid.