2021

Rapport 2021:133
Arkeologisk undersökning
Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Kärna socken, fornlämning L2011:3007 (Kärna 53:1) m.fl .
Annika Helander

Utsikt Bredband AB arbetar med bredband på landsbygden i Linköpings kommun. Arkeologerna, Statens historiska museer, har genomfört schaktningsövervakningar i samband med markarbeten som utförts i eller i nära anslutning till fornlämningar. Bredbandsarbetet är uppdelat i ett flertal delsträckor där denna benämns område C7. Den aktuella delsträckan berörde flera fornlämningsmiljöer. Efter dokumentation och undersökning av lämningarna har bredbandet grävts ner som planerat.