2023

Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 2
Stockholms län, Södermanland, Södertälje kommun, Ytterjärna och Överjärna socknar, fastigheterna Linga 1:6, Kumla 2:1 och Stensta 3:1, fornlämning L2023:3428
Tom Carlsson

I samband med Trafikverkets planer för att bygga en ny järnväg, Ostlänken, mellan Järna och Linköping genomförde Arkeologerna under juni månad 2023 utredningar inom fastigheterna Kumla 2:1, Stensta 3:1 och Linga 1:16 i Södertälje kommun. Syftet var att ta reda på om det fanns fornlämningar som kunde beröras av Trafikverkets arbeten. Det arkeologiska arbetet resulterade i en fornlämning inom fastigheten Stensta 3:1. Fornlämningen har registrerats i KMR som L2023:3428, ett boplatsområde.