2017

Rapport 2017:34. Arkeologisk utredning 2016. Skåne, Lunds kommun, Lunds stad, fastighet Östra Torn 29:24. Magnus Andersson.

Lunds kommun planerar anlägga en kunskapspark inom fastigheten Östra Torn 29:24 nordost om Lund. På Skånska rekognosceringskartan kallas området för Puggängarne, vilket kan indikera att det kan ha funnits en våtmark, möjligen en liten fornsjö som numera dock är helt utdikad. Med anledning av Lunds expansion i nordost de senaste årtionden har arkeologiska undersökningar genererat nytt källmaterial och området har visat sig varit befolkat under både sten-, brons- och järnålder och ställvis förekommer rikliga mängder av lämningar. På uppdrag av Länsstyrelsen har Arkeologerna utfört en arkeologisk utredning inom området. Utredningen genomfördes med maskinavbaning av matjorden i skopbreda sökschakt. Totalt mättes tre anläggningar in, varav två gropar och en ränna. Dessutom kunde en forntida bäckfåra dokumenteras inom exploateringsområdets södra del.