2021

Rapport 2021:41
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Östergötland, Linköpings kommun, Landeryds socken, fastighet Ullstämma 5:11, 5:12 och 5:14,v fornlämning L2011:4176 (Landeryd 314:1)
Annika Helander

Utsikt Bredband AB arbetar med bredband på landsbygden i Linköpings kommun. Arkeologerna, Statens historiska museer, har genomfört schaktningsövervakningar i samband med markarbeten som utförts inom, eller i nära anslutning till, fornlämningar. I Övre Ullstämma påträffades resterna efter en ladugård från 1800-talet. Bredbandet kunde anläggas enligt planering efter arkeologisk dokumentation.