2020

Rapport 2020:10. Arkeologisk förundersökning. Stockholms län, Uppland, Täby kommun, Täby socken, Viggbyholm 74:1, L2013:7608 boplats (Täby 621)
John Hamilton & Magnus Lindberg

Täby kommun avser att bebygga ett område inom fastigheten Viggbyholm 74:1 med en tennishall och bostadsbebyggelse. Inom planområdet finns boplatsen L2013:7608. En förundersökning har utförts för att fastställa fornlämningens karaktär och omfattning. Förundersökningen resulterade i ett betydligt utökat fornlämningsområde som förutom boplats även innehåller enstaka gravar. Boplatsen utgörs av en eller ett par gårdar med dateringar till yngre järnåldern, med en tyngdpunkt i vikingatid. Fyndmaterialet består företrädesvis av gårdsanknutna bruksföremål och fynd av offerkarak-tär såsom amulettringar och miniatyrskäror. Vid makrofossilanalys inom boplatsområdet har koncentrationer av vetefröer påvisats