2017

Rapport 2017:46. Arkeologisk förundersökning, Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs kommun, Lundby socken, fastighet Arendal 764:403, fornlämning Lundby 5:1 och 5:2. Författare: Jessica Andersson, Anders Kjellin, Maria Paring & Mattias Öbrink.

Under några dagar med strålande sol och högsommarvärme i september 2016 förundersöktes ett röse (Lundby 5:1) och en stensättning (Lundby 5:2). Röset är omgivet av stenfyllda skrevor och stenpackningar på lägre platåer. Området avgränsas av en svacka med mindre våtmark och en ravin. Lundby 5:1 och 5:2 kan vara delar av en sammanhållen rituell miljö där även de omgivande platåerna, svackorna och bergpartierna ingår. Båda fornlämningarna samt miljön runt dem bedöms därför ha ett högt vetenskapligt och pedagogiskt värde. Bäst vore om de bevarades, men om de berörs av en exploatering bör de och den omgivande miljön undersökas vidare.