2022

Rapport 2022:10
Arkeologisk kontroll
Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Vreta klosters socken, fastighet Vreta kloster 1:8, fornlämning L2021:8243
Rikard Hedvall

Inför en planerad nybyggnation av en maskinhall vid Klostergården i Vreta kloster genomfördes en arkeologisk kontroll. Namnen på kringgärdande åker- och ängsmark samt granngården, indikerar att det funnits fiskdammar i närheten. Förutom dessa namn, Sutaregården, Ruddammsängen, Ruddammslyckan och Sutareslåtten, påträffades vid kontrollen en minst 5×8 meter stor nedgrävning, tolkad som en fiskdamm. Förmodligen har dammen tillhört klostret och kanske prästgården.
Den var nedgrävd i bottenleran, med en knapp meters djup från dagens markyta. En del av fyllnadsmaterialet i dammen var från bronsåldern. Det kan tolkas som att ett äldre naturligt vattenhål senare har grävts om och brukats av Vreta kloster som en fiskdamm.