2022

Rapport 2022:60
Arkeologisk utredning 2021
Skåne län, Skåne, Lunds kommun, Södra Sandby socken, fastighet Sandby 67:2, fornlämning L2022:2691 och L2022:2692
Björn Wallebom med bidrag av Per Lagerås

I östra utkanten av Södra Sandby i västra Skåne, planeras för ett nytt friluftsområde med dammar och promenadstigar. Av denna anledning gjordes i december 2021 en arkeologisk utredning för att ta reda på om fornlämningar berörs av det planerade arbetsföretaget.

Resultaten visar att människor vistats på platsen redan under stenåldern. Om detta vittnar föremål av sten och flinta. Spår efter härdar invid kanten till en tidigare våtmark visar dessutom på aktiviteter under förromersk järnålder.

Senare tiders utdikningar och plöjning har dock påverkat lämningarna i en sådan utsträckning att de inte bedöms kunna bidra med tillräckligt mycket ny kunskap för att motivera några fortsatta arkeologiska undersökningar.