2022

Rapport 2022:113
Arkeologisk utredning, steg 2
Skåne län, Skåne, Trelleborgs kommun, Stora Slågarps, Lilla Slågarps och Västra Alstads socknar, fornlämning L1988:7270, L2022:6219 och L2022:6220
Maria Åkesson

Trafikverket planerar att anlägga en gång- och cykelväg på sträckan mellan Östra Grevie och Alstad, utmed väg 101, i Stora Slågarps, Lilla Slågarps och Västra Alstads socknar i Trelleborgs kommun.

Arkeologerna, Statens historiska museer fick uppdraget att genomföra en steg 2 utredning inom de ytor som sedan tidigare identifierats i en steg 1 utredning. Totalt berördes en yta om cirka 15 800 kvadratmeter. Totalt avbanades cirka 465 kvadratmeter.

De lämningar som påträffades var två gropar och en härd, vilka tilldelats numren L2022:6219 respektive L2022:6220 i Fornreg. Genom metalldetektering framkom en medeltida fästplatta till sölja, alternativt någon form av genombrutet beslag av kopparlegering, och ett mynt från 1600- talet. Det föreslås inga fortsatta antikvariska åtgärder, då det påträffades endast några enstaka fornlämningar och ett fåtal fynd.