2015

Rapport 2015:61. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötland, Kinda kommun, Tävelstad socken
Britt Ajneborn

Vid den arkeologiska förundersökningen i form av schaktningsövervakning inför schaktning för vatten och avlopp inom delar av fastigheterna Tävelstad 1:37 och 1:39, påträffades en härd, daterad till förromersk-äldre romersk järnålder. Dateringen är intressant då den ligger inom samma tidsintervall som de två härdar som daterades inom RAÄ 285. Då schaktbredden endast var 1 meter går det inte att avgöra om härden utgör en del av ett större sammanhang som till exempel boplatsen RAÄ 285, eller om den är ensamliggande. Härdar har haft en lång rad av praktiska funktioner, främst som ljus- och värmekälla, men de användes också för olika typer an hantverk, där upphettning behövdes. Också inom matberedning användes härden till att värma stenarna som användes i kokgropar vid tillredning av mat. En del av de ensamliggande härdarna går att förklara med att de använts vid betesdrift av personer som vallade djur på skogsbete. Ofta var härdarna placerade på krön och sluttningar, precis som härden i Tävelstad.