2018

Rapport 2018:43. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Uppsala län, Uppland, Tierps kommun, Vendels socken, fastigheterna Karby 7:1 och 7:12, fornlämningarna Vendel 6:1, 625 och 628
Anton Seiler

Arkeologerna har genomfört en arkeologisk schaktningsövervakning inom fastigheterna Karby 7:1 och 7:12 i Vendels socken, drygt tre
mil norr om Uppsala. Bakgrunden till uppdraget var en planerad dragning av dräneringsslang. Fältarbetet utfördes under två
dagar i slutet av november 2017. Det ursprungliga uppdraget omfattade en schaktningsövervakning strax nedanför den norra delen av gravfält Vendel 1:6. Gravfältet är beläget på en förhöjning av Vendelåsen och delvis undersökt, med dateringar till både vendel- och vikingatid.