2015

Rapport 2015:11. Arkeologisk förundersökning. Östergötland, Norrköpings kommun, Krokeks socken, RAÄ 109
Marita Sjölin

Med anledning av att Norrköping Vatten och Avfall AB schaktade för vatten och spillvatten inom fornlämning RAÄ 109 i Krokeks socken har det utförts en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Exploateringsområdet var beläget norr om Bråviken, i en trakt väl känd för sina många och rika stenåldersboplatser. Fornlämning RAÄ 109 utgörs av en stenåldersboplats med fynd av bearbetad kvarts.

Förundersökningen genomfördes som en schaktningsövervakning. Ingen bearbetad kvarts eller andra fynd gjordes. Inga förhistoriska anläggningar påträffades. Stenåldersboplatsen berördes inte av arbetsföretaget. Arkeologiska uppdragsverksamheten anser att lagskydd bör kvarstå och att kommande planerad exploatering i form av villabebyggelse ska föregås av arkeologisk förundersökning.