2015

Rapport 2015:85. Arkeologisk förundersökning. Östergötland, Linköpings kommun, Vreta kloster socken, Fastigheten Stora Sjögestad 20:1, RAÄ 140:1
Marita Sjölin

En arkeologisk förundersökning med anledning av schaktning för mätarbrunn inom fornlämning RAÄ 140:2, gravfält. Förundersökningen genomfördes i form av schaktningsövervakning den 11 augusti 2015. Uppdragsgivare var Tekniska verken i Linköping AB. Den aktuella fornlämningen, RAÄ 140:2 i Vreta Kloster socken, utgörs av ett grav- och boplatsområde, som sedan tidigare är delundersökt. Vid undersökning 1980 påträffades tre flatmarksgravar, en stensättning, en huslämning och boplatsfynd (Fernholm 1982). Vid undersökning i samband med bygget av rondellen påträffades två härdar. Omedelbart väster om gravfältet har en härd daterad till folkvandringstid undersökts.

Området utgörs av en avsats i en svag sydsluttning av en öst-västligt orienterad åsbildning som utgörs av en isälvsavlagring. Trakten är mycket rik på fornlämningar, framför allt gravfält och gravar av äldre järnålderskaraktär. Även yngre järnålder finns representerad i bland annat Brunnbyområdet som ligger ett par hundra meter österut; ett fornlämningsrikt område med gravar, gravfält, stensträngar, skärvstenshögar, terrasseringar och odlingsrösen. Syftet med den arkeologiska förundersökningen var i första hand att tillse att fornlämningen berördes i så liten omfattning som möjligt. De fornlämningar som eventuellt framkom vid schaktningen skulle dokumenteras avseende karaktär och omfattning, samt om möjligt dateras.