2017

Rapport 2017:30. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötland, Norrköpings kommun, Kvillinge socken, Skärlöta 5:1, Kvillinge 123:1.

I samband med arbetet att bredda en mindre tillfartsväg genomfördes en schaktningsövervakning. Vid en tidigare arkeologisk utredning tolkades det som möjligt att fornlämning RAÄ 123 fortsatte ut i det nu aktuella området (Björklund 2006). Det rör sig om ett gravfält, som tolkas vara från yngre bronsålder – förromersk järnålder. Fyra schakt grävdes skiktvis med maskin i det cirka 50 meter långa exploateringsområdet. I de östra schakten hittades sentida porslin och glas i matjorden. Inget av antikvariskt intresse påträffades.