2021

Rapport 2021:144
Arkeologisk undersökning
Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Tölö socken, fastighet Skårby 6:2 och 7:1, fornlämning L1996:7775 (Tölö 235) och L1996:7776 (Tölö 236)
Jörgen Streiffert och Christina Rosén med bidrag av Maria Paring, Felicia Hellgren och Erik Ogenhall

Med anledning av att Trollängen Exploatering i Kungsbacka AB avser att detaljplanelägga ett större område för bostäder och en skola har Arkeologerna, Statens historiska museer, utfört en arkeologisk undersökning inom fornlämningarna L1996:7775 (Tölö 235) och L1996:7776 (Tölö 236).

Vid L1996:7775 (Tölö 235) undersöktes en historisk gårdstomt (Skårby no 6) i två eller tre faser på en terrasserad sluttning i bergsmiljö. Lämningarna bestod av stenläggningar, syllstenar, terrasskanter och kulturlager. Därtill observerades spridda härdar och en grop under de historiska lämningarna. I fornlämningens nordöstra del hittades keramikskärvor från äldre järnålder. Dateringar av kol från härdar, stolphål och gropar visar också på markbundna verksamheter under perioden. Men en datering från ytan angav 1200-talet.

Cirka 120 meter nordost om L1996:7775 (Tölö 235) ligger L1996:7776 (Tölö 236). Där undersöktes härdar, stolphål, gropar och flera mindre stenar som formade resterna av ett mindre hus med en centralt placerad härd. Spridda keramikbitar påträffades i härden och ett brukningslager i huset. Keramiken kan dateras till vikingatid. 14C-resultat av ved från närliggande härdar visar också på dateringar till äldre och yngre järnålder. Några meter utanför huset fanns en samling stolphål som bildade formen av en hästsko.