2018

Rapport 2018:34. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Skåne, Helsingborgs kommun, Helsingborg socken, Gamla Staden 8:1, fornlämning Helsingborg 42:1
Fredrik Strandmark

Med anledning av att Helsingborgs stad har byggt om Slottshagens lekplats har Arkeologerna följt arbetet genom en så kallad schaktningsövervakning. Resultaten visade att marken under
lekplatsen innehåller rikligt med medeltida lämningar, främst i form av kulturlager, men även gropar, en smidesgrop/ässja, en brunn och rester av byggnader.