2018

Arkeologisk förundersökning 2017
Skåne, Lunds kommun, Stångby och Vallkärra socknar, fastighet Stångby 5:28 m.fl ., fornlämning Stångby 42–45 och Vallkärra 74
Magnus Artursson, Christoffer Hagberg, Mathilda Kjällquist och Per Lagerås

Under hösten 2017 förundersöktes sex områden inom fastigheten Stångby 5:28 i Stångby socken strax norr om Lund. Förundersökningsområdena omfattade totalt 91 800 m2 varav 9 180 m2 avbanades. Förundersökningen föranleddes av en detaljplaneläggning av Lunds kommun inför byggnation av bostäder.

I schakten framkom 265 anläggningar, främst bestående av stolphål, härdar, gropar, kokgropar lertäktsgropar och brunnar. Dessutom framkom omfattande senglaciala, glacifluviala bildningar i form av isvattenrännor samt sand- och gruslager inom tre av områdena.

Inom ett av områdena fanns det även lämningar i form av metallfynd efter det danska härlägret i samband med slaget vid Lund 1676. Förundersökningen visade att fyra av områdena (område 2, 4, 5 och 6) omfattade mer perifera delar av förhistoriska boplatser varför de inte anses intressanta för fortsatta antikvariska åtgärder. Två av områdena (område 1 och 3) visade sig omfatta tätare boplatslämningar, varför de rekommenderas för fortsatta åtgärder i form av arkeologiska undersökningar.