2019

Rapport 2019:82. Arkeologisk utredning, 2018. Skåne, Lunds kommun, Vallkärra socken, fastighet Vallkärratorn 17:1, 8:15, 8:18, 8:80, 8:81 och 8:83, fornlämning L2018:915 och L2018:916
Mathilda Kjällquist, Mats Anglert och Adam Bolander

Lunds kommun planerar att bebygga området Stångby söder, söder om väg 936 mot Örtofta, i anslutning till den före detta kriminalvårdsanstalten som nu är industritomt. Arkeologerna har därför utfört en arkeologisk utredning på uppdrag av länsstyrelsen.

Utredningen omfattade arkivstudier av området, samt sökschaktsgrävning och metalldetektering. Vid sökschaktningen hittades 89 arkeologiska objekt i form av stolphål, gropar, härdar, kokgropar och brunnar/täktgropar, samt enstaka bitar bearbetad finta. Metalldetekteringen gav inga fynd.

De arkeologiska objekten tolkas som lämningar efter två förhistoriska boplatser. Undersökningar av boplatserna kan öka kunskapen kring landskapsutnyttjande under förhistorisk tid, inte minst eftersom de ligger inom ett område mellan nordöstra Lund och Stångby som hittills har få kända boplatser.