2017

Rapport 2017:95. Arkeologisk utrredning, etapp 2. Stockholms län, Södermanland, Södertälje kommun, Tveta socken, Tveta-Valsta 4:1 och Almnäs 5:2

Wivianne Bondesson

Vid utredningen registrerades två stenåldersboplatser som bedöms som fornlämningar. Därtill avgränsades en lägenhetsbebyggelse mot söder. Även lägenhetsbebyggelsen är en fornlämning. Utredningen utfördes av Arkeologerna, inom fastigheterna Tveta-Valsta 4:1 och Almnäs 5:2 i Tveta socken, Södertälje kommun i Södermanland.