2019

Rapport 2019:97. Arkeologisk undersökning. Uppsala län, Uppland, Östhammars kommun, Alunda socken, fastighet Vettsta 3:9 och Väsby 27:2, fornlämning Alunda 750, 756, 782, 784, 786 och Alunda 787
Torbjörn Holback

Hösten år 2015 genomförde Arkeologerna en arkeologisk undersökning av fornlämningen Alunda 750, i Östhammars kommun, Uppland. Resultaten från förundersökningarna år 2014 och 2015 tolkades som att lokalen troligen bestod av en husgrundsterrass, en stensträng samt ett gravfält från äldre järnålder.

Den arkeologiska undersökningen år 2015 visade att bilden i stort sett var korrekt, förutom att husgrundsterrassen visade sig vara delar av en stentäckt berghäll som var inkorporerad med gravfältet. Gravfältet bestod av sammanlagt 17 flacka stensättningar, större delen av dem integrerade i den underliggande moränen. Vid en av gravfältets tidigaste gravar påträffades en mycket ovanlig företeelse: en stenlagd yta där rituell sönderdelning av sandsten försiggått.

Utöver gravarna och det stentäckta berget påträfades även sju skålgropar. Det undersökta området visade sig innehålla ett i tid samlat rituellt komplex och gravfält daterat till yngsta bronsålder–järnålder.