2020

Rapport 2020:56. Arkeologisk förundersökning. Östergötland, Motala stad och kommun, fastighet Stenavadet 1–3, del av Holm 6:80, fornlämning L2018:090 och L2018:091
Linus Hagberg

Under september till november 2019 utförde Arkeologerna i Linköping en arkeologisk förundersökning av synnerligen välbevarade stenålderslämningar på fastigheterna Stenavadet 1–3 i centrala Motala, Motala stad, Östergötlands län. Boplatslämningarna påträffades i en svag nordsluttning i direkt anslutning till Vättern och Motalaviken. Boplatsen, som var aktiv under senmesolitikum cirka 5600–4200 f.Kr., inbegrep områden med kulturlager och anläggningar som innehöll rikligt med tillverkningsavfall i kvarts, finta och mylonit, men också brända hasselnötskal och brända ben.

Fyndmaterialet omfattade tidstypiska artefakter såsom spån, mikrospån, skrapor, knivar, sticklar, slipstenar och knackstenar. Inom ett av förundersökningens delområden – som kom att undersökas i sin helhet – framträdde en komplett mesolitisk boplatsmiljö.

På ytan undersöktes en 7×5 meter stor stolpburen hydda med anslutande kulturlager och härdområde. Hyddan hade anlagts något uppdraget från vätterstranden med sin utgång riktat mot viken. För cirka 8000 år sedan erbjöd denna plats inte bara fantastiskt utsikt över Vättern, utan framför allt optimala förutsättningar för fiske samt för jakt och insamling i de omkringliggande skogsområdena.