2020

Rapport 2020:155
Arkeologisk utredning steg 1 och 2
Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Stråvalla socken, fastighet Stocken 2:4
Gisela Ängeby

Inom fastigheten Stocken 2:4 i Stråvalla socken, Varbergs kommun, pla-neras för bostadsbebyggelse. Detaljplanen omfattar cirka 18 hektar mark som dels består av skogbevuxen bergig terräng, dels av öppen hagmark. Hagmarken har omfattats av arkeologisk utredning steg 2 med sökschaktsgrävningar och resterande område av inventering inom ramen för steg 1 utredning. Efter utredningen kan vi konstatera nyupptäckta fornlämningar i form av härdar och gropar inom hagmarken. Vidare finns inom en begränsad del av hagmarken ett sotigt kulturlager med rikliga inslag av skärvsten och flinta. Den bergiga och skogbevuxna delen av planområdet saknar fornlämningar.