2021

Rapport 2021:50
Arkeologisk undersökning
Östergötlands län, Östergötland, Mjölby kommun,Väderstads socken, fastighet Vistad 10:1 och Lundby 6:1, fornlämning L2009:7448, L2009:7435, L2009:7427, L2009:7442, L2009:7443, L2009:7507, L2009:7469 och L2009:7545
Annika Helander

Utsikt Bredband AB arbetar med bredband på landsbygden i Mjölby kommun. Arkeologerna, Statens historiska museer (SHM), har genomfört schaktningsövervakning i samband med markarbeten i och i nära anslutning till fornlämningar vid Vistad och Lundby utanför Väderstad, Östergötland. Vid schaktningsövervakningen framkom en stenfylld brunn under torvskiktet invid stensträngen L2009:7443. Troligen är det en brunn från senare tid. I Vistad framkom en del av färdvägen L2009:7427. Vägen har lett i östvästlig riktning genom byn Vistad under historisk tid, och vidare genom byarna på slätten. Vägsträckningen har anmälts till Kulturmiljöregistret (KMR). Utsikts markarbeten kunde fortgå efter att lämningarna undersökts, dokumenterats och tagits bort.