2017

Rapport 2017:154. Arkeologisk utredning 2017. Skåne län, Skåne, Höganäs kommun, Vikens socken, Stubbarp 39:5 m fl, fornlämning Viken 68
Tyra Ericson

En arkeologisk utredning har utförts inom fastigheterna Stubbarp 39:5 m fl, Vikens socken. Exploateringsområdet omfattar ca 13 hektar.

Utredningen inleddes med en översiktlig byråinventering, varefter områden om sammalagt ca 27 000 m2 valdes ut för utredningsschaktning. Därefter grävdes 14 sökschakt med en sammanlagd yta av 800 m2 med maskin. Matjorden i sökschakten avsöktes med metalldetektor. Under matjorden påträffades en boplatsgrop i exploateringsområdets västra del. Gropen har efter utredningens slut fått RAÄ-nr Viken 68.

Inga fortsatta antikvariska åtgärder föreslås.