2018

Rapport 2018:104. Arkeologisk förundersökning. Skåne län, Skåne, Burlövs kommun, Burlöv socken, Tågarp 17:1, Burlöv 47:2
Christoffer Hagberg

Burlövs kommun håller på att upprätta en ny detaljplan för ett område där fastigheten Tågarp 17:1 i Burlövs kommun ingår. Den arkeologiska utredningen resulterade bland annat i att fornlämningen Burlöv 47 visade sig ligga inom den aktuella delen av fastigheten Tågarp 17:1.

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fördjupa kunskapen om fornlämningen och den hade som mål att klargöra dess omfattning, innehåll, datering och kunskapspotential. Förundersökningsområdet ligger strax norr om Malmö i en svagt böljande del av slättbygden och strax söder om den i dag utdikade Rörsjön. Förundersökningsområdet ligger i ett landskap där det är tätt mellan fornlämningarna.

Under förundersökningen grävdes nio schakt med en bandgrävare. Åtta av schakten grävdes med syftet att avgränsa fornlämningen. Det nionde schaktet grävdes i en våtmarkssänka, för att utreda potentialen för paleoekologisk provtagning. Schakten innehöll 49 anläggningar. Ett representativt urval av anläggningarna undersöktes och dokumenterades i profil. Utifrån dessa kunde bland annat ett säkert hus konstateras, medan ytterligare ett var mer oklart. Husen daterades till vikingatid respektive förromersk/romersk järnålder. Inga fortsatta arkeologiska undersökningar föreslås, då fornlämningen nu i sin helhet anses vara avgränsad, undersökt och borttagen.